Gizlilik ve Çerez Politikası

Veri sorumlusu olan firmamız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yerine getirmesi gereken yükümlülükleri kanuna uygun bir şekilde yerine getirmekte olup aydınlatma belgesi, açık rıza belgesi ve gerekli olan diğer tüm dokümanlar internet sitemizin ilgili yerlerinde yer almaktadır. Bu gizlilik politikası aydınlatma belgesi yerine geçmez. Bu politika veri sorumlusu olan firmamızın 6563 sayılı kanun kapsamında yapması gereken gizlilik bildirimini yapmak amacıyla hazırlanmış olup kişisel veri işleme süreçleri hakkında genel açıklamalar içermektedir.

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri” dir. Firmamız kişisel verilerinizin korunması için azami gayret sarf etmektedir. Bu amaçla kişisel verilerinizin mevzuata uygun işlenebilmesi için ilgili aydınlatma belgelerine kişisel verilerin işlendiği bölümlerde yer verilmiştir. Aydınlatma belgelerinde kişisel verilerinizin işlenme amaçları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunda yer alan hukuki sebeplerle işlenmekte olup kişisel verilerinizin hangi süreçlerde hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği hususu ilgili aydınlatma belgelerinde yer almaktadır.

Kişisel verileriniz internet sitemiz faaliyetleri kapsamında gerekmesi durumunda üçüncü kişilere aktarılmakta olup hangi kişisel verilerin kimlere aktarıldığı hususu ilgili aydınlatma belgelerinde yer almaktadır. İnternet sitemiz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

Kişisel verilerinizin saklama sürelerinin sona ermesi veya veri işleme şartlarının ortadan kalkması durumlarında kişisel verileriniz firmamız tarafından imha edilmektedir. Firmamız tarafından yapılan imha işlemleri KVKK tarafından yürürlüğe konulan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Kanun’un 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemiz üzerinde yer alan iletişim formu veya -mail adresi aracılığı ile şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası firmamız internet sitesi üzerinden yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Hoşgeldiniz
WhatsApp üzerinden bizimle
iletişime geçebilirsiniz.